Na przestrzeni kilkunastu lat filozofie treningu zmieniają się. Pierwsi traceur’s (osoby trenujące parkour) kierowali się mottem „być i trwać”. Stwierdzenie to sugeruje bycie zdolnym i gotowym do wszystkiego jest to też umiejętność trenowania tak długo jak to możliwe. Motto to sugeruje że osoba praktykująca parkour powinna być silna, nie tylko w sensie fizycznym. Musi dążyć do tego by być osobą elastyczną, pewną siebie, pełną optymizmu ale w tym wszystkim pokorną. Parkour powinien uczyć samodyscypliny, systematyczności i dążenia do perfekcji w każdej z tych dziedzin. Słowo trwać zawarte w powyższym motto jest niezwykle istotne a zobrazuje to przykład: zapalony młodzieniec trenuje przez 5 lat, wykonuje olbrzymie skoki i wszystko się układa, lecz po kilku latach na skutek złego przygotowania do tych skoków doznaje urazów kolan, kostek i zaprzestaje treningu. Dlatego więc osoba trenująca parkour musi trenować w taki sposób by cieszyć się długo zdrowiem fizycznym i mentalnym. Być może przyjdzie dzień gdy traceur nie będzie mógł wykonywać ruchów, które obecnie nie sprawiłyby mu problemu ale dzięki doskonałemu zdrowiu będzie mógł pomagać innym w stawianiu pierwszych kroków w tej dyscyplinie sportowej.
Traceur’s z natury to bardzo pewni siebie ludzie niesamowicie otwarci, skorzy do pomocy innym. Ciekawym jest fakt iż w ciągu kilku tygodni ich poczucie własnej skuteczności może tak diametralnie spadać. Jednego dnia byli oni w stanie wykonać prostą sekwencje skoków, ruchów a innego nie mogli wykonać jej poprawnie.
Celem głównym podjętej procedury badawczej jest lepsze poznanie oraz ustalenie, zrozumienie zależności występującej pomiędzy radzeniem sobie ze stresem, optymizmem, poczuciem własnej skuteczności, doświadczeniem i częstotliwością treningów.
Wszystkie czynności badawcze, które były prowadzone miały doprowadzić do wyznaczonego celu. Cel został osiągnięty. Do napisania pracy została wykorzystana literatura dotycząca przedmiotu badań oraz źródła internetowe.
Praca składa się ze wstępu i trzech rozdziałów ,wniosków z badań, wykazu źródeł i literatury, wykazu tabel, aneksów oraz streszczenia pracy.
W rozdziale pierwszym wyjaśnione zostało czym jest parkour opisano genezę tej aktywności fizycznej oraz różnorodne formy, sposoby treningów. Przedstawione informacje będą istotne do właściwego poznania oraz zrozumienia istoty problemu badawczego.

W rozdziale drugim zdefiniowane zostały pojęcia: optymizmu, poczucia własnej skuteczności i stresu. Całość pracy zakończą krótkie badania wpływu tych czynników na poczucie własnej skuteczności zakończone wcześniej założonymi wnioskom. W rozdziale trzecim metodologicznym został wyznaczony: cel główny pracy, przedmiot badań, problem główny w formie pytań, metodę, techniki i narzędzia badawcze. W rozdziale czwartym zostały zaprezentowane i zinterpretowane wyniki badań.